Предпроектни проучвания


В зависимост от инвестиционното намерение на Възложителя може да обхваща:

  • изясняване на инвестиционното строително намерение;
  • проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;
  • геоложки, геотехнически, хидрогеоложки проучвания;
  • технико-икономическа обосновка;
  • избор на подходящ вариант;
  • специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура;
  • други специфични проучвания.